ALGEMENE VOORWAARDEN PRO AIR PARAGLIDING
 
 1. Deze leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op alle door PRO AIR PARAGLIDING geleverde diensten, goederen of materialen in de ruimste zin des woords.
 2. De overeenkomst tussen PRO AIR PARAGLIDING en de cursist of koper van een door PRO AIR PARAGLIDING te leveren artikel of goed, komt tot stand zodra men zich heeft ingeschreven voor een opleiding, een betaling heeft verricht of goederen of artikelen in ontvangst heeft genomen.
 3. Na inschrijving ontvang je van PRO AIR PARAGLIDING een rekening. De betaling dient minimaal vier weken voor aanvang van de cursus voldaan te zijn. Als de inschrijving binnen deze periode plaatsvindt, dient het cursusgeld terstond bij de inschrijving te worden voldaan.
 4. Bij betaling via bank of giro zijn alle kosten betrekking hebbende op de betaling voor rekening van de cliŽnt.
 5. Annulering dient te geschieden door schriftelijke kennisgeving aan PRO AIR PARAGLIDING, welke minimaal vier weken voor aanvang van de cursus door PRO AIR PARAGLIDING ontvangen moet zijn.
 6. Er wordt bij vroegtijdige beŽindiging van de cursus geen restitutie verleend, tegoeden zoals cursusgelden en lierkaarten blijven 12 maanden geldig.
 7. Alle in deze folder vermelde gegevens kunnen door PRO AIR PARAGLIDING, zonder voorafgaande mededelingen, gewijzigd worden.
 8. PRO AIR PARAGLIDING behoudt zich het recht om opleidingen of reizen bij onvoldoende deelname, bij slecht weer of andere omstandigheden niet te laten doorgaan en/of te verplaatsen naar een andere datum.
 9. Alle geleverde goederen blijven eigendom van PRO AIR PARAGLIDING totdat de koper al hetgeen hij/zij aan PRO AIR PARAGLIDING verschuldigd is heeft voldaan.
 10. Schermvliegen, zoals vliegen in het algemeen, kan gevaarlijk zijn, zelfs onder ideale omstandigheden beoefend. In de luchtvaart kunnen vliegfouten, structurele fouten of slechte condities resulteren in ongelukken. Iedere klant wordt aangeraden alle gekochte artikelen te inspecteren en zich van de bruikbaarheid voor het doel waarvoor het is gekocht te overtuigen. Deze waarschuwingen gelden voor alle artikelen of diensten van PRO AIR PARAGLIDING. PRO-AIR PARAGLIDING (of haar medewerkers) is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit het gebruik van enig door PRO AIR PARAGLIDING geleverd artikel of dienst. Door het volgen van een opleiding of het kopen en gebruiken van enig artikel of dienst aanvaardt de koper of gebruiker volledige verantwoordelijkheid.
 11. De cursist is tijdens de opleidingen WA verzekerd tot een maximum van € 1.500.000, - per gebeurtenis, indien en voor zover hun aansprakelijkheid niet elders is verzekerd. De WA verzekering dekt de aansprakelijkheid voor schade die toegebracht wordt aan personen of goederen. Hierbij geldt een eigen risico van € 250,- per gebeurtenis. Deze is voor rekening van de veroorzaker van de schade.
 12. De cursist vrijwaart PRO AIR PARAGLIDING voor aansprakelijkheid aan derden.
 13. Voor het beoefenen van deze vliegsport is een goede gezondheid vereist. Een eigen medische verklaring, welke in het logboek is afgedrukt, dient te worden ingevuld en ondertekend.
 14. Geschillen uit hoofde van deze overeenkomst zullen worden neergelegd bij de daartoe bevoegde rechter.
 15. Op deze overeenkomst zal te allen tijde het Nederlandse recht van toepassing zijn.
Top pagina